TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


Képviselő testületi-ülés 2008 március

Napjaink


Az elmúlt néhány hónapos időszak önkormányzatunk életében, működésében a különböző szervezetek, intézmények 2007. évi beszámolóinak értékelése, illetve azok elfogadásának jegyében telt el. A képviselő-testület április ülésén fogadta el a költségvetési beszámolót, illetve módosította az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét. Korábbi számunkban részletesebben taglaltuk a költségvetéssel kapcsolatban felmerült kérdéseket, ezúttal csupán az új ÖNHIKI pályázatunk benyújtását kívánjuk kiemelni, amely remélhetőleg enyhíthet majd súlyos finanszírozási problémáinkon.

A grémium 2008. márciusi ülésen került elfogadásra községünk közoktatás fejlesztési terve. Az általános vélemény szerint - s a demográfiai előrejelzéseknek megfelelően - múlhatatlanul szükségessé vált az iskolabővítés (tetőtér beépítés) kivitelezése, valamint a bölcsődei gondozás újbóli elindítása. Elkerülhetetlen továbbá az óvoda tornateremmel való bővítése, a padlóburkolat teljes cseréje, valamint a kulturált étkeztetés feltételeinek megteremtése. Az ÁMK szinte valamennyi intézményében ütemezett, teljes körű felújításra szorulnak az elhasználódott vizesblokkok, az informatikai oktatás keretein belül modernizálást szükséges végrehajtanunk az iskola számítógépes állományában.
A szülők és diákok körében egyaránt népszerű művészeti oktatás kapcsán felmerült egy főtanszakos, teljes állású zenepedagógus alkalmazása (jelenleg ezt a feladatot, megbízási szerződéssel, utazótanárokkal látják el), illetve speciálisan képzett szakemberek (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) munkába állítása.
Megemlíthetjük, hogy szép sikereket könyvelhetünk el az elsősorban felső tagozatos tanulókat összefogó, tanoda jellegű, képességfejlesztő Másodk Otthon működése során is.

A község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatóból értesülhettünk az intézményhálózat leterheltségéről (az orvosi rendelőben napi 70 beteg fordul meg, a vizitdíj eltörlését követően összességében mintegy 1300-1400 fő prognosztizálható, megközelítőleg egy Törökszentmiklós nagyságú városhoz hasonlítható közgyógyászati ellátásra jogosultjaink száma, s ebből adódóan óriási mennyiségű gyógyszerre lenne igény).
A pozitívumokat kiemelve beszámolhatunk a legmodernebbnek számító orvosi, egészségügyi műszerek beszerzéséről, az egészséges életmódot propagáló, népszerűsítő sikeres rendezvénysorozatról, valamint a tervezett dohányzás elleni program elindításáról.

Honlapunkon már érintettük a községünkben sok vihart kavart kóbor ebek problémáját. A kérdés mielőbbi megoldása érdekében - neves szakemberek, mint Dr. Sugár Edit Megyei Állatvédelmi Felügyelő, valamint Dr. Vörös János hatósági állatorvos bevonásával - zajlottak megbeszélések a képviselő-testület áprilisi ülésén. A felügyelő asszony tájékoztatása alapján egy korszerű állatmenhely létesítése (amelyet a faluvezetés a korábbi méregraktár helyén kíván kialakítani) mintegy 10-15 millió forintos költséggel valósítható meg, s az Európai Unió által meghatározott szigorú előírásoknak, feltételeknek való megfelelés jegyében hosszú engedélyezési eljárás előzné meg. Másik lehetséges megoldásként felmerült, hogy önkormányzatunk szerződjék egy megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező vállalkozóval (korábban erre is történt kísérlet egy mezőtúri állatmenhely vezetőjével) a kóbor ebek befogására, illetve elszállítására.
A kérdés végleges megoldásáig - átmeneti intézkedésként -, a jegyző úr és a hatósági állatorvos jogkörébe tartozó eljárás keretében, a mindannyiunk biztonságát, egészségét veszélyeztető gazdátlan, illetve oltatlan ebek - az állatorvos felé történő jelzés, bejelentést követően - elaltatásra kerülnek majd.

Az elmúlt időszakban községünk önkormányzata, illetve hivatalunk munkatársai több pályázatot készítettek el, illetve nyújtottak be a különböző kormányzati valamint regionális szervezeteknél, intézményeknél.

Korábbi híradásainkban beszámoltunk már a vízmű-telep és hálózatrekonstrukciós terveinkről, amelyeket az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javítási Program keretében kívánunk megvalósítani.
Az Európai Unió által támogatott, 38 települést felölelő és több mint 6,5 milliárd forintos költségvetéssel bíró projektből, községünk mintegy 150 millió forintos támogatásra tarthat igényt.
A 90 %-ot kitevő uniós és állami hozzájárulás mellett önkormányzatunknak a 10 %-os önrészt szükséges kigazdálkodnia (illetve a megközelítőleg 7 milliós minisztériumi támogatás következtében 8 milliós összeget kell előteremtenünk).
A nagyberuházás egészét tekintve, az első pillantásra jelentős összegnek tűnő számadat ellenére teljes körű felújításra nincs lehetőségünk (érzékeltetésül: csupán a tervezési munkálatok és mérnöki felügyelet mintegy 10 millió forintos költséggel szerepel a tervekben), így a vízmű rekonstrukció (67 millió Ft) mellett 2 300 méteres vezeték/cső/cserével, 16 000 folyóméterre kiterjedő hálózaton belüli egyszeri tisztítással, valamint új kút kialakításával számolhatunk.

Mint a 2008. évi költségvetést bemutató cikkünkben beszámoltunk róla, ez év tavaszán önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a pénzügyminisztérium önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések elnevezésű kiírására, melyben közfeladataink, az önkormányzati teendők ellátására, intézményeink fenntartására, legalább alap szinten való működésének biztosítására 15 millió forintos támogatást igényeltünk. Sajnálatos módon azonban a júliusi döntés értelmében nem jutottunk ehhez az összeghez (pályázatunkat elutasították), csupán az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (az ugyancsak forráshiánnyal küzdő települések támogatásaként, az egyéb ÖNHIKI pályázatunk keretében) 5 millió forintos kiegészítést ítélt meg számunkra, csekély mértékben enyhítve ezzel nehéz anyagi helyzetben lévő hivatalunk gondjain.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács ugyancsak nemrég hozta meg döntését, amelynek értelmében a helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program, valamint a vis major tartalékalapokból az államkincstár az idei esztendőre 3 millió forintos támogatást utal ki részünkre.
A 2006. évi nyertes pályázatunk (mely a tiszai árvíz utáni utak, közterületek javítását, felújítását célozta, s amelynek keretében három éves ütemezésben 6 millió forintos támogatásban részesültünk) utolsó szakasza zárul le ezzel, amelynek keretében ismét lehetőség adódik rossz állapotban lévő, megrongálódott úthálózatunk felújítására.

- Az idei évben április 23-án, a művelődési ház dísztermében került megrendezésre a sokak érdeklődésére számot tartó falugyűlés és közmeghallgatás. A programot - immár hagyományosan -iskolánk művészeti képzésben résztvevő diákjai, a szintetizátor tagozat ifjú "művészpalántáinak" színvonalas előadása nyitotta meg. Ennek apropóján Farkas László polgármester köszönte meg a Barkóczi család tagjainak áldozatos, a fiatal tehetségeket ápoló, fejlesztő munkáját.

A község első embere ezt követően számolt be az önkormányzat elmúlt időszakban végzett munkájáról, az előttünk álló feladatokról, a falu sorsát, fejlődését meghatározó alapvető kérdésekről. Ismertetőjében kitért a kormányzati politika azon lépéseire, amelyek a jelenlegi megközelítőleg 70 millió forintos helyi hiányhoz vezettek, s valószínűsíthetően a kistelepülések önkormányzatainak ellehetetlenítését, megszüntetését célozzák.

Hangsúlyozta a szigorú takarékossági intézkedések fontosságát (ennek jegyében szavazták meg a képviselők saját tiszteletdíjuk jelentős mértékű csökkentését, a költségvetésben minimális szintben /500 000 Ft/ állapították meg a kiosztandó évi segélykeretet/ennek kompenzálására a faluvezetés jelentős mértékben növelte közmunkásai számát/, s érdekességként jegyezhetjük meg, hogy a 2007-es sok vihart kavart létszámleépítések révén is több mint 30 milliós összeget "takarított meg" önkormányzatunk).

Az eredményekre, pozitívumokra térve kiemelte, hogy az idei év első néhány hónapjában - az öt benyújtott, és három nyertes - közmunka pályázat révén - a kistérségben, de talán a megyében is páratlan módon -, több mint 40 millió forintos támogatást szereztünk, amelyek néhány száz közmunkásunk számára, ha csak rövidebb időszakra is, biztosított kenyérkeresetet. Jelenleg is zajlik (június közepén zárul le) a Közép-Tiszavidékért Kht. megközelítőleg 40 személyt foglalkoztató programja, s a KÖTI-KÖVIZIG-gel való megállapodás alapján - a különböző környezetvédelmi szervezetek, hatóságok véleménye szerint is - a Tisza menti erdőrészen kitűnő munkát végezték alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozóink. Örvendetes hírként számolhatunk be arról, hogy a különböző foglakoztatási programok - előre láthatólag - november elején folytatódnak majd.

Megismerhettük azokat a fejlesztési terveket, amelyeket projektjavaslatok formájában kerültek az illetékes szervek elé, s amelyekre az elkövetkezendő időszakban kívánunk pályázatokat benyújtani: több száz milliós összegből valósulhat meg az iskola kibővítése, a roma oktatási központ és az erdei iskola megvalósítása, a Tisza menti üdülő központ és a cigánytelep rehabilitáció, milliós nagyságrendre tehető a csónakázó-tó, a szivattyútelep és a belvízelvezetés problémájának megoldása. A korábbi sikertelen próbálkozások ellenére (tavaly ugyanis minden útépítési pályázatunkat elutasították) az idei évben megvalósulhat a Dankó Pista utca kátyúzása, felújítása.

A polgármesteri beszámolót követően számos mindannyiunkat érintő észrevételre, kérdésre adtak választ képviselőtestületünk tagjai. A gazdátlan, kóbor ebek problémáját faluújságunk külön cikkben tárgyalja, szóba került önkormányzatunk adósság- és hitelállományának kezelése, a fentebb említett jóléti tó, a csónakkikötő és stég kérdésköre, az iskola, egészségügy, nőgyógyászat és gyógyszerellátással kapcsolatban felvetődött nehézségek és dilemmák, a leginkább rászoruló, csekély jövedelemből élő családok problémája. Mindezekkel kapcsolatban a falu vezetői széleskörű tájékoztatást nyújtottak az érdeklődök részére, illetőleg ígéretek hangzottak el a nehézségek, "gondok-bajok" - szűkös anyagi forrásaink ellenére - a lakosság számára megfelelő módon történő rendezésére.

Ugyancsak nemrég zárult le a regionális Operatív Program 3. 2. 1. keretében zajló projektünk. 2006-os sikeres pályázatunk révén mintegy 7 millió forintból (az idei évre ezen főösszegből megközelítőleg 3 800 000 Ft jutott) eredményes eszközbeszerzést hajtottunk végre a Második Otthonban, illetve kenyérkereseti lehetőséget teremtettünk a parkgondozók részére, s a legmodernebb gépek megvásárlásával korszerű munkafeltételeket biztosítottunk számukra.

Megemlíthetjük még a nemrég elkészített parlagfű mentesítési tervünket, amelyben a szükséges eszközök, felszerelés beszerzésére, a mentesítés feltételeinek megteremtésére 300 000 Ft-os támogatást igényeltünk (a pályázat elbírálása a későbbiekben várható).

Községünk önkormányzata nemrég kötött megállapodást a budapesti Goodwill Consulting Kft. Képviselőivel, amelyben a cég vállalta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a különböző szervezetek által kiírt pályázati lehetőségeket, illetve közreműködik a tiszaburai projektek megvalósításában, a pályázati anyagok elkészítésében.
Ennek nyomán született meg önkormányzatunk Szociális Földprogram pályázata, amelynek keretén belül - terveink szerint - számos nehéz helyzetben lévő, főként szociális segélyekből élő család vehet majd részt. Korábbi eredményes programjaink, hasonló jellegű kezdeményezéseink garanciáját jelenthetik a sikernek. Megemlíthetjük az idei tavaszi-nyári akciónkat, amikor Dr. Horváth Balázs háziorvostól, társadalmi megbízatású alpolgármestertől az érdekeltek vetőmagokat, palántákat vehettek át , majd szorgos munkájuk nyomán friss zöldségféléket takarítottak be, s juttattak családjuk asztalára .

Az Európai Unió hosszabb ideje bonyolítja le a leginkább rászoruló személyek számára szervezett Élelmiszersegély programját. Ennek keretében községünk önkormányzata augusztus sikeres megbeszéléseket folytatott és együttműködési megállapodást kötött a kiemelten közhasznú Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal. A szervezet hazánkban és külföldön is széles körben végzi karitatív tevékenységét, s adományait (élelmiszer, ruhanemű, higiénés cikkek, berendezési tárgyak és technikai berendezések) az önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek munkatársain keresztül juttatja el a kedvezményezettekhez.
Községünk (mivel a halmozottan hátrányos helyzetű települések sorába tartozik) jelentős mennyiségű élelmiszercsomagot vehetett át a szeretetszolgálat munkatársaitól (megközelítőleg 10 tonnás mennyiségben), amely 2667 személy között került kiosztásra. Szeptember első napjaiban a kisnyugdíjasok, munkanélküliek, létminimum, vagy annak közelében élő személyek, hátrányos szociális helyzetű gyerekek családjai örömmel vették át a néhány kilogramm cukorból és kakaóitalból álló csomagokat, s mondtak köszönetet az átadást lebonyolító önkormányzati dolgozóknak.

A félreértések elkerülése érdekében, ezúton tájékoztatom a tisztelt tiszaburai ingatlan tulajdonosokat/lakosokat, hogy az Önök által fizetett 1800 Ft/hó hulladékszállítási díj 1db 120 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítését tartalmazza. Amennyiben ennél nagyobb mennyiségű hulladék elszállítást szeretné kérni, abban az esetben külön díjfizetés ellenében szemeteszsákot kell az Esély Innovációs Kht-tól igényelnie.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy aki 2 hónapot meghaladó hátralékos tartozást halmozott fel, annak az ingatlanáról a települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását a tartozás rendezéséig szüneteltetjük.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe