TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


Művelődési Központ

Intézmények


Művelődési Központ

Településünkön az iskolai szintű oktatásról 1739 óta beszélhetünk. Az államosításig működött a református egyház által fenntartott iskola, mely színvonalát tekintve az 1850-es években, a térségben egyik legeredményesebb volt. A római katolikus egyház 1934. szeptemberétől indított iskolát a községben. Az államosítást megelőző 1947/48-as tanévben a két felekezeti iskola nyolc osztályos hitvallásos általános iskolává egyesült, majd állami általános iskola lett.
Egész napos óvoda 1965-től működik Tiszaburán. 1967-ben beindult a kisegítő tagozat is. Ezekben az években alakult meg a művelődési ház és a könyvtár is.
Nevét 1999-ben Recsky Kláráról kapta. Recsky Klára Tiszaburán az 1850-es években mecénása volt az iskolának, a hátrányos helyzetű gyermekeknek, valamint a pedagógusoknak.

Alapító okiratunkban az 1982. év szerepel, mint az intézmény létrehozatalának éve.
Az országban az elsők között alakult meg Tiszaburán az Általános Művelődési Központ. Intézményegységei: általános iskola, óvoda, művelődési ház, valamint könyvtár.
Iskolánk tanulóinak száma 418 fő, ebből 60-an a sajátos nevelési igényű gyermekek tagozatán tanulnak.
A hátrányos helyzetű, elsősorban cigány gyermekek egyre emelkedő létszáma az iskolában az itt tanító pedagógusok munkájában mindig meghatározó jelentőségű volt, és jelenleg is az.
Szerencsésnek tartjuk, hogy ÁMK-ban dolgozunk, mivel az óvoda, a művelődési ház és a könyvtár szervesen egészíti ki az iskola nevelő hatását.
A hátrányos helyzetű tanulókkal való eredményes foglalkozásban az elmúlt években egyre több tapasztalatunk gyűlt össze. Eredményeinket egyre többen ismerik szakmai körökben nemcsak megyénkben, hanem az ország több iskolájában is.

A 2001/2002. tanévben kiépítettük a Comenius minőségbiztosítási I. intézményi modellt. Minőségbiztosításunk a partnerközpontú működést tűzte ki célul. A minőségbiztosítási rendszer kiépítésében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet volt segítségünkre. Kapcsolatunk jelentősen javult a szülőkkel. Azóta többen jönnek szülői értekezletre, fogadóórákra. Iskolánk nyitott iskola, a szülők a tanítási napok mindegyikén felkereshetik az osztálytanítókat, osztályfőnököket. A pedagógusok részéről rendszeresek a családlátogatások.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei pedagógiai Intézettel együtt pályáztunk csoportos minőségbiztosítási rendszer kiépítésére, így két másik település három intézményével voltunk kapcsolatban, mint felkészítést segítő intézmény.
Más pályázatunkkal elnyertük a Comenius klubházigazda címet, minőségbiztosítási tapasztalatcsere színhelye lett intézményünk. (15 intézmény kapcsolódott hozzánk)

2003. évben kiírt "Integrációs bázisiskola" pályázaton indultunk. Pályázatunk eredményes volt, így a 2003/2004. tanévtől viselhetjük ezt a címet. (Magyarországon összesen 45 iskola kapta meg ezt a címet, megyénkben iskolánkon kívül még 3 iskola.)
Az iskolában korábban felzárkóztató osztályokat indítottunk a hátrányos helyzetű tanulók számára. Elkészült pedagógiai programunkban (1998) célul tűztük ki, hogy felmenő rendszerben megszüntetjük a felzárkóztató osztályokat.

Integrációs pedagógiai rendszerünk tartalmi jellemzői:

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek:

Az önálló tanulást segítő fejlesztés:

 • Tevékenységközpontú foglalkozások

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése:

 • Tantárgyi képességfejlesztő programok
 • Kommunikációs képességeket fejlesztő programok.

Szociális kompetenciák fejlesztése:

 • Művészeti programok.
 • Multikulturális fejlesztő programok.


Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek:

 • Művészeti körök
 • Sportkörök
 • Szakkörök


Multikulturális tartalmak
A multikulturális tartalmak megjelennek a helyi tantervünkben.

Az integrációt elősegít módszertani elemek:

 • Differenciálás, egyéni bánásmód-egyéni ütem
 • Kooperativitás
 • Projektmódszer
 • Beszélgető körök
 • Hatékony tanulást megismerő technikák
 • Műhelymunka - tanári együttműködés formái
 • Értékelő megbeszélések
 • Problémamegoldó fórumok
 • Esetmegbeszélések
 • A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei
 • A szöveges értékelés rendszere - árnyalt osztályozás
 • Egyéni fejlődési naplóA továbbhaladás feltételeinek biztosítása

A pályaorientáció - intézményünkben kiemelt figyelmet kap. Minden végzős tanulónk továbbtanul. Az utóbbi években 25% fölé emelkedett az érettségit adó középiskolában továbbtanuló roma tanulóink aránya.

Intézményünk részt vesz az országban elsőként alakult Kunhegyes Kistérség Oktatási együttműködésében, intézményünk dolgozói vezetik az óvodai, természettudományos és az intézményvezetői területi munkaközösségeket.

A hátrányos helyzetű, kiemelten roma származású tanulók felkészítésére egyre több figyelmet fordítunk.
Az integrációs feltételeknek való megfeleléssel egyidőben előkészítettük a képesség-kibontakoztató felkészítés bevezetését a többi évfolyamon is.
Minőségbiztosítási rendszerünket a tanulók fejlesztését figyelemmel kísérő Belső Gondozói Rendszer kialakításával egészítjük ki.
Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe