TISZABURA

keres

A tartalomhoz

Főmenü:


Kék hírek

NapjainkRENDŐRSÉGI FELHÍVÁS


A Tiszafüredi Rendőrkapitányság tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az utóbbi időben illetékességi területünkön már 2 esetben történt ún. "trükkös lopás".
A rendelkezésünkre álló információk alapján ez idáig olyan ismeretlen tettesek keresték fel az egyedül élő idős embereket, aki önkormányzati dolgozóknak, közútkezelő társaság alkalmazottjainak adták ki magukat, továbbá eladó régi híradástechnikai berendezéseket és házakat keresnek megvételre. Ezen elkövetők száma általában 3-4 fő, amíg az egyikőjük beszélgetéssel eltereli a sértett figyelmét, addig a társai bejutnak a lakásba, ahonnan általában készpénzt, arany ékszereket tulajdonítanak el. Történtek olyan esetek is, amikor bűncselekmény nem következett be, de az idős személyekhez hasonló indokokkal mentek be ismeretlenek, azonban az érintett határozott elutasító magatartása miatt gyorsan távoztak.

Kérjük az idős személyek szomszédjait, hozzátartozóit, hogy nagy figyelmet fordítsanak rokonaikra, környezetükben élőkre, illetve tájékoztassák őket felhívásunk tartalmáról.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben önkormányzati dolgozónak, hatóság tagjainak adják ki magukat ezen személyek, mielőtt a lakásba beengedik, minden esetben kérjék, hogy azonosítóval rendelkező arcképes igazolvánnyal igazolják magukat. Amennyiben bármilyen gyanús körülményt észlelnek, kérjük, hogy az elkövetők járművének típusát, rendszámát felírni szíveskedjenek, a személyeket minél jobban figyeljék meg a későbbi beazonosításuk érdekében, és azonnal keressék fel hatóságunkat a:

107 segély hívószámon vagy az 59/510-050 kapcsolási számon.Kérjük az utcában gyanút keltő veselkedésű személyek észlelése esetén is tegyenek bejelentést.

Együttműködő segítségüket köszönjük!Az új Tiszaburai Rendőrőrs épületének ünnepélyes átadása

-


Az országos és megyei rendőrnapi rendezvényekkel párhuzamosan községünkben április 23-án került sor az új Tiszaburai Rendőrőrs épületének ünnepélyes átadására. Díszvendégeink sorában üdvözölhettük Molnár Miklós ezredest, megyei főkapitány helyettest és Fekete Miklóst, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetőjét, akik megnyitó beszédükben örömüknek és megelégedettségüknek adtak hangot, hogy községünkben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak egy, az európai előírásoknak is megfelelő, korszerű létesítményben szolgálhatják majd a lakosság érdekeit, s járulhatnak hozzá a település közbiztonságának megteremtéshez. A kapitány úr hangsúlyozta a rendőri szervek, az önkéntes alapon működő polgárőrség, valamint a térségünkben szinte példa nélkül álló faluőrség együttműködésének fontosságát, kooperációjuk bűnmegelőzésben játszott kiemelkedő szerepét.

A nemzeti színű szalag átvágása, az épület ünnepélyes megnyitóját követően, a rendvédelmi szervek irányító, valamint községünk vezetői - stílszerűen alkoholmentes pezsgő bontásával - üdvözölték a jeles eseményt. Farkas László polgármester pohárköszöntőjében kívánt további sok sikert, eredményes munkát, s kitartást (valamint "remélhetőleg minél kevesebb rendőri teendőt") a körzeti megbízottak számára.

Az ünnepi program folytatásaként a községháza nagytermében a falu első embere díszoklevelek és pénzjutalmak átadásával ismerte el Kasza és Lázár István szakmai felkészültségét, áldozatkész munkáját, illetve - a további sikeres együttműködés reményében - köszönte meg illusztris vendégeink valamint Virág György főhadnagy önzetlen segítségét és támogatását. Ezt követően a program résztvevői a díszebéd elköltésével, s fehér asztal melletti hangulatos diskurzussal zárták a községünk és önkormányzatunk életében jelentős előrelépésnek számító rendezvényt.
Ajánlások a trükkös lopások megelőzése érdekében

A Tiszafüred Rendőrkapitányság ez úton szeretne segítséget nyújtani Önnek, hogy az úgyne-vezett trükkös lopások elkövetési módszerére jellemző jogsértő magatartásokat -melyeket nagy gyakorisággal idős korúak sérelmére követnek el- megismerjék és azt ily módon elkerüljék. A bűncselekmény során az elkövető valamilyen ürüggyel bekérezkedik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét, illetve valamilyen módon megpróbálja eltávolítania szobából, majd összeszedi az értékeket, és sietősen távozik.
Leggyakoribb elkövetési módok:
" Az ál víz- és gázóra leolvasók a "mérőkészülékek leolvasásának", a szerelők a "házban tapasztalt rendellenességek" elhárításának ürügyén jutnak be a lakásba, ahonnan a sértett figyelmének elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak el. A szolgáltatók minden esetben előzetesen levélben értesítik az ügyfelet intézkedésükre vonatkozólag. A csalók általában túlfizetésre hivatkozva jutnak be otthonunkba -kérik 20.000 forintos bankjegy felváltását-, mely túlfizetés természetesen nem igaz.
"
" Az ál ügynökök különféle kedvezőnek tűnő üzletek felajánlásával bírják rá az idős embereket a lakásba való bejutásra, majd eltulajdonítják az értékeket.
"
" Nyugdíjfolyósító pénztár vagy más hatóság alkalmazottjának kiadva ellenőrzik a nyugdíjas szelvényeket illetve további készpénzt hoznak, miközben kifigyelik a lakás-ban az otthon tartott készpénz rejtekhelyét, - amint a sértett onnan visszajárót ad át az "álügynök" részére -, aki ezt követően kihasználva a sértett figyelmetlenségét tulajdo-nítja el azt. A nyugdíjfolyósító pénztár dolgozói soha nem jönnek személyesen laká-sunkra, amennyiben ilyen emberek jelennek meg otthonunkban ne fogadjuk őket, hív-junk rendőrt.
"
" Fát, szenet kínálva a sértettnek szintén kifigyelik a lakásban elrejtett készpénz tárolási helyét, miközben az áru lerakodása közben a tettestárs ismét bejutva a lakásba azt onnan eltulajdonítja.
"
" Szomjúságra hivatkozva kéredzkednek be a lakásba, miközben a tettestárs WC-re megy az udvar hátsó részére, aki ezt követően jut be a lakásba, miközben a szomjúsá-gát enyhítő leköti a figyelmét az óvatlan gazdának, aki ekkor már a kapuban beszélget hívatlan látogatójával.
"
" Nagy címletű készpénzt pl: 20.000.- forintos felváltására kérik meg az otthon lakót valamilyen ürüggyel (pl: baromfi, vashordó, régiség vásárlásával), aki az otthon tárolt pénzét elővéve tesz eleget a kérésnek, miközben óvatlanságát kihasználva kifigyelik a rejteket és egy adandó pillanatban eltulajdonítják a megtakarított készpénz többi ré-szét.
"
" Előfordulhat, hogy a nagy címletű készpénz ráadásul még hamis is, melynek felváltá-sát kérik az előbbi indok alapján.
" Közeli hozzátartozóra hivatkozva hoznak készpénzt a sértett részére, hogy tartozá-sukat rendezzék, azonban a hozott készpénz szintén nagy címletű és abból vissza kell adni, miközben a már említett módon kifigyelik a lakásban tárolt készpénz tárolási he-lyét, melyet adandó alkalommal eltulajdonítnak és azzal távoznak.


" A sértett udvarán munkagépeket akarnak elhelyezni, mialatt kihasználják azt, hogy a gazda segítőkészen mutatja meg az arra alkalmas helyeket, mialatt egy másik személy az őrizetlenül hagyott lakásba bejutva eltulajdonítja az eldugott készpénzt és egyéb értékeket.
Az úgynevezett trükkös lopásokat elkövető személyek rafináltsága és kitalált ürügyei számta-lan formákat öltenek még ezen kívül. Céljuk mindig egy és ugyanaz az idős korú személy megtakarított pénzének eltulajdonítása. Az elkövető személyek mindig idegenek a sértett számára, akik mindig valamilyen ürügyet kihasználva akarnak bejutni a lakásba.
Ezen esetek megelőzése érdekében soha ne engedjünk be idegen személyt a lakásunkba sőt még az udvarunkra se. Amennyiben valaki erőszakoskodik kérje meg, hogy a rendőrség kiér-kezéséig várjon és igazolja majd magát a hatóság előtt is. Ha a látogató szándéka nem rossz-indulatú az a helyszínen marad, míg ha szándékai nem egyenesek különböző okokra hivat-kozva sietve távozik. Lehetőségünk szerint figyeljük meg jól ezen személyeket a pontos sze-mélyleírás érdekében illetve gépkocsijuk rendszámát, színét, típusát jegyezzük fel.
Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövető által használt tárgyakat ne dobják ki, ne mossák el, mert ezek nagy segítséget jelentenek a későbbi nyomozásban! Továbbá azonnal hívják veze-tékes hálózatról a 107-es segélyhívószámot vagy az 510-050-es számot illetve mobiltele-fonról a 06/59/510-050-es hívószámot.
Kérjük Önöket, hogy fenti ajánlásunkról beszéljenek hozzátartozóiknak, szomszédaiknak mi-vel közös összefogással és egymásra figyeléssel lehet legkönnyebben megelőzni az effajta bűncselekményeket.

Tiszafüred Rendőrkapitányság


Hogyan előzzük meg a lakásbetöréseket?

A védelmi rendszer: Anyagi lehet?ségeinkhez mérten építtessünk ki védelmi igényünknek megfelel? biztonsági szint? elektronikus riasztó rendszert. Nem biztos az, hogy ezen kell a legtöbbet spórolnunk. A gyakorlati tapasztalatok szerint egy esetleges betörés okozta kár gyakran a többszöröse is lehet egy jó védelmi rendszer árának. Amennyiben a rendszert kiépítettük ne felejtsük el, használni is azt. Legrövidebb távozásunk esetén is kapcsoljuk be a rendszert. Az elektronikus védelmet szükség esetén egészítsük ki megfelel? mechanikai védelemmel (betörésvédelmi fólia, biztonsági zárbetét…). A házszámokat mindig az utcáról jól látható helyen kell elhelyezni, mert adott esetben ez nagymértékben segítheti az intézked? hatóságok vagy a felügyeleti jár?rszolgálat munkáját. A különálló épületegységeket (pl. garázsok, tárolók…) szintén számozzuk, vagy jelöljük meg. Helyezzünk el az épület védettségére utaló figyelmeztet? táblát jól látható helyen, (utcai bejáratnál vagy kerítésen) amely segítséget nyújt a kiszálló jár?regység részére az adott objektum beazonosításában!

A világítás: Távollétünk esetén célszer? bekapcsolva hagyni néhány belső világító testet, lámpát. Erre a célra igen kedvező áron beszerezhető kapcsoló órákat lehet vásárolni, amelyek automatikusan különböz? időkben különböző helységek világítását kapcsolhatjuk ki és be (ezek nem befolyásolják az elektronikus riasztórendszer működését). A kültéri világítás működtetése szintén nagyon fontos, de távollétünkben a kizárólagos használata esetlegesen tippet adhat a betörőknek. Jelentsünk, minden a környezetünkben meghibásodott utcai világítást az illetékes elektromos művek részére, a mielőbbi hibaelhárítás elvégzése céljából.

Környezetünk rendje: Lehet?ségeinkhez mérten mindig tartsunk rendet a közvetlen környezetünkben és a kertben. A széthagyott kerti szerszámok (fűnyíró gép és egyéb kézi szerszámok) illetve gyerekjátékok, valamint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok egyszerűen ellophatóak, vonzzák a besurranó tolvajokat. Használat után rakjuk a helyükre vagy tartsuk őket elzárva. Minden létrát tároljunk beltérben! Amennyiben erre lehetőségünk nincs, kültérben rögzítsük és zárjuk le gondosan.

A garázs: Célszerű a garázsajtót napközben is bezárva tartani. Ne adjunk lehetőséget a külső szemlélődők részére, hogy megfigyelhessék, mit is tartunk odabent. Az elektronikus védelmi rendszert úgy építtessük ki, hogy éjszakára a garázs és a ház azon részei, amit éjjel feltehetően nem használunk, bekapcsolhatóak legyenek. Soha ne hagyjuk a kertben vagy a garázsban álló autónkban az indító kulcsot!

A külső növényzet: Megfelelően látható a bejárati ajtó az utcáról? Vagy el van takarva a sűrű növényzettel. Ha igen, ritkítsuk meg azt annyira, hogy a betörők ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. Használjuk a zárakat. A be nem zárt zár az nem zár! Távozásunkkor, még ha az rövid idejű is és csak a közelbe történik, zárjuk be gondosan az ajtókat a veszélyeztetettebb helyen lévő ablakokat és a garázst.


A rejtett kulcsok: Lehetőleg ne helyezzünk el rejtett tartalékkulcsot az általunk biztosnak vélt helyeken (lábtörlő alatt, ablakpárkányon…). A betörők ezeket a helyeket mind jól ismerik, és a tartalék kulcsokat rögtön ott fogják keresni. Idegen személyek (ügynökök, különbféle szervizes emberek…) érkezésekor mindig legyünk kellőképpen körültekintőek. Amennyiben módunk van rá ajtót csak az azonosításuk után nyissunk. Ebben nagy segítséget nyújthat számunkra a nagy látószögű kukucskáló lencse, vagy kaputelefon illetve videó kaputelefon használata. Igen jó hasznát vehetjük az ajtóra szerelt ajtólánc használatának az ajtó esetleges részleges kinyitásakor.

Mit tegyünk ha bűncselekmény áldozatává váltunk ?


A rendőr megérkezése előtti teendőnk:
Abban az esetben, ha lakásába vagy más egyéb ingatlanába betörtek, illetve személygépkocsiját feltörték a lehető legrövidebb úton értesítse a rendőrség ügyeletét vagy az elérhető legközelebbi szolgálatos rendőrt. A rendőr kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el és ne változtassa meg, mivel az nyomvesztést eredményezhet!

Mit tegyen, ha tetten éri az elkövetőt:
Amennyiben jogsértő cselekményt észlel, erőszakot nem alkalmazva lehetőség szerint próbálja visszatartani az elkövetőt. Ha ez nem sikerül úgy figyelje meg a jogsértő külsejét, menekülési útvonalát, a meneküléshez használt járművet, annak rendszámát.

A rendőr kiérkezését követő történések
A bejelentést követően kiérkező rendőrjárőr tájékozódik és biztosítja a helyszínt, míg a szemlebizottság meg nem érkezik. A szemlebizottság nyomozókból és bűnügyi technikusokból áll. A helyszíni szemle során jegyzőkönyvbe kerül minden helyszíni tapasztalat és felkutatott illetve rögzített nyom.

A nyomozás:
A rendőrség azonnal de legkésőbb elrendeli a nyomozást, az azonosítóval rendelkező tárgyak körözését elrendeli. Itt van jelentősege annak, hogy minden egyedi azonosítóval rendelkező tárgyunknak ismerjük az azonosító számát, betűjeleit. A nyomozás határideje maximum hatvan nap, melyet az ügyész indokolt esetben meghosszabbít. Amennyiben a nyomozás során az elkövető kiléte nem nyer megállapítást, úgy a nyomozó hatóság felfüggeszti az eljárást, melyről értesíti a sértettet. Ha időközben újabb adat vagy információ merül fel az ügyben, akkor az ügyésznél indítványozza az eljárás folytatását és további nyomozati cselekményeket fog elvégezni.


Mi lesz az eltulajdonított tárgyainkkal:
Ha a rendőrség bűncselekményből származó dolgot foglal le azt a tulajdonjogot igazoló sértettnek adjak ki. Abban az esetben ha a lopott dolog nem kerül elő, de az elkövető kiléte megállapítást nyer, úgy abban az esetben a sértett polgári jogi igénnyel jelentkezhet, mely azt jelenti, hogy a bíróság előtt kérheti az elkövetőtől a kár megtérítését.Kezdőlap | Tiszabura | Intézmények | Napjaink | Tallózó | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe